ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรมอีซูซุ

อีซูซุ คาราวาน สัญจร เที่ยวดี ทำดี… ฉลอง 60 ปี อีซูซุ

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร และรถที่เข้าร่วมคาราวาน
1.1 ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของรถปิกอัพอีซูซุดีแมคซ์ หรือรถอเนกประสงค์อีซูซุ ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (รถรุ่นตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป) หรือได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการจากเจ้าของรถ และในกรณีเจ้าของรถเป็นนิติบุคคลต้องมีใบมอบอำนาจอย่างเป็นทางการจากผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
1.2 ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย

2.การสมัคร
2.1 สมัครได้ที่สายด่วนอีซูซุลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2118-0777 โทรสาร : 0-2966-2759 หรือที่ผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ
2.2 การสมัครต้องได้รับการยืนยันจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
2.3 ค่าสมัคร เส้นทางในประเทศ (เส้นทางที่ 1, 2 และ 4) – ค่าสมัคร 2,000 บาท / คัน / 2 คน (ราคานี้รวมค่าห้องพักเตียงคู่ 1 ห้อง, อาหาร และร่วมกิจกรรมพิเศษในงานเลี้ยงรับรองภาคค่ำ)
– ในกรณีที่มีผู้ร่วมคาราวานมากกว่า 2 ท่านต่อคัน ต้องแจ้งจำนวน และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่านละ 700 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักเตียงเสริม ท่านละ 1,000 บาท / ผู้ใหญ่พักเตียงเสริม ท่านละ 1,500 บาท / ผู้ใหญ่ห้องเดี่ยว ท่านละ 2,800 บาท / ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ  1,700 บาท

เส้นทางระหว่างประเทศ : ไทย-กัมพูชา : (เส้นทางที่ 3)
- ค่าสมัคร 25,000 บาท / คัน / 2 ท่าน (ราคานี้รวมค่าห้องพักเตียงคู่ 1 ห้อง 3 คืน อาหารทุกมื้อ และค่าธรรมเนียมผ่านด่าน)
– ในกรณีที่มีผู้ร่วมคาราวานมากกว่า 2 ท่านต่อคัน ต้องแจ้งจำนวนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้ เด็กอายุ 5-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่านละ 12,000 บาท / พักเตียงเสริม ท่านละ 15,000บาท / พักห้องเดี่ยว ท่านละ 20,000 บาท / พักห้องคู่ ท่านละ 15,000 บาท (30,000 บาท / 2คน)

หมายเหตุ :  สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ : ไทย-กัมพูชา- ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

– ทะเบียนรถยนต์ตัวจริง (เล่มสีฟ้า) พร้อมสำเนาคู่มือจดทะเบียนและหน้าเสียภาษี จำนวน 1 ชุด
– สำเนาใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดหรือใบอนุญาตขับรถสากล * (เฉพาะคนขับ)จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
– หนังสือเดินทางที่จะหมดอายุหลังจาก 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง
– ใบมอบอำนาจจากเจ้าของรถ ซึ่งให้อำนาจผู้ขับขี่ในการขับรถข้ามแดน (ในกรณีที่ ผู้เดินทางไม่ใช่เจ้าของรถ)
– ใบแปลสมุดจดทะเบียนรถยนต์เป็นภาษาอังกฤษ*
– การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้ยืนยันการสมัคร และผู้สมัครได้ชำระเงินครบถ้วน

*ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกเอง ลูกค้าแต่ละท่านสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกินท่านละ 1 เส้นทาง