สมรภูมิครั้งยิ่งใหญ่ การแข่งขันหา...

ขอเชิญนักขับฝีมือเยี่ยมทั่วประเทศไทย ร่วมแข่งขันขับประหยัดน้ำมัน
4 เส้นทาง เพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์ นักขับประหยัดน้ำมัน
เพื่อไปแข่งขันชิงชนะเลิศในต่างประเทศ

เงื่อนไข

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (“บริษัทฯ ”) มีโครงการจัดกิจกรรมขับขี่รถยนต์อย่างประหยัดน้ำมัน “Isuzu Insight Fuel Economy Contest แชมป์ประหยัดน้ำมันอัจฉริยะ” ขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ดังมีรายละเอียด เงื่อนไข และกติกา ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • 1.1 เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป
 • 1.2 ผู้ขับ เป็นผู้มีความสามารถและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
 • 1.3 มีผู้ร่วมเดินทางด้วย 1 คน อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (ในกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง)
 • 1.4 ผู้ขับ หรือ ผู้ร่วมเดินทาง จะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง (คนใดคนหนึ่ง ตามสมุดจดทะเบียนรถยนต์) รถยนต์ อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ทุกรุ่น (ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง เป็นนิติบุคคล ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง)

2. คุณสมบัติของรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรม

 • 2.1 รถที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะรถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เท่านั้น
 • 2.2 เป็นรถยนต์ที่มีสภาพตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 2.2.1 ไม่มีการปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์
  • 2.2.2 ขนาดของยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
  • 2.2.3 มียางอะไหล่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
  • 2.2.4 ไม่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนของรถยนต์ หรือถอดอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งมาจากผู้ผลิต เช่น ถอดฝาท้ายกระบะออก เว้นแต่เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น หลังคาไฟเบอร์ ผ้าใบปิดกระบะท้าย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาการดัดแปลงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์(ถ้ามี)และตัดสินว่า จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ เป็นรายๆ ไป การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • 2.3 เป็นรถยนต์ที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของอีซูซุ และเคยได้รับ “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์”

3. วันเวลาและเส้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รางวัลรอบคัดเลือก และ การตัดสิน

 • 3.1 วันเวลา และเส้นทางรอบคัดเลือก
  เส้นทางที่ 1 : วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 : จังหวัดนนทบุรี
  เส้นทางที่ 2 : วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 : จังหวัดเชียงใหม่
  เส้นทางที่ 3 : วันที่ 2 มิถุนายน 2561 : จังหวัดนครราชสีมา
  เส้นทางที่ 4 : วันที่ 23 มิถุนายน 2561 : จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รายละเอียดของเวลาเริ่มกิจกรรม สถานที่เริ่มต้นเดินทางและปลายทาง เส้นทางเดินรถขาไปและกลับ จุดแวะพัก
  บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทราบก่อนล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ระยะทางการแข่งขันแต่ละเส้นทางประมาณ 300 กม.
 • 3.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทาง
  • 3.2.1 ผู้สมัครสามารถเลือกเส้นทางที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 เส้นทาง ต่อคนขับ 1 คน ต่อรถ 1 คัน และ ต่อผู้ร่วมเดินทาง 1 คน ที่ระบุชื่อไว้ เท่านั้น
  • 3.2.2 เส้นทางที่ 1
   • 3.2.2.1 แบ่งกลุ่มรถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทางเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มรุ่นเกียร์ธรรมดา รับจำนวนจำกัด 40 คัน และ (2) กลุ่มรุ่นเกียร์อัตโนมัติ รับจำนวนจำกัด 20 คัน รวม 60 คัน
   • 3.2.2.2 ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มใดเกินกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัคร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัครรถยนต์ที่เข้าร่วม ลำดับการสมัครก่อน-หลัง หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล่าวให้ถือเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยุติ บริษัทฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกนี้ให้ผู้สมัครทุกท่านทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
  • 3.2.3 เส้นทางที่ 2 - 4
   • 3.2.3.1 รถยนต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาเท่านั้น รับจำนวนจำกัด 50 คัน ต่อเส้นทาง
   • 3.2.3.2 ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในเส้นทางใดเกินกว่าจำนวนจำกัด 50 คน บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 50 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สมัครรถยนต์ที่เข้าร่วม ลำดับการสมัครก่อน-หลัง หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ การคัดเลือกดังกล่าวให้ถือเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ และเป็นที่ยุติ บริษัทฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกนี้ให้ผู้สมัครทุกท่านทราบภายในระยะเวลาอันสมควร
 • 3.3 รางวัลรอบคัดเลือก
  • 3.3.1 รุ่นเกียร์ธรรมดา (มีการแข่งขันในทุกเส้นทาง)
   รางวัลที่ 1 : สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในต่างประเทศ และ เงินสดมูลค่า 50,000 บาท 1 รางวัล ทั้งหมด 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รวมมูลค่า 200,000 บาท
   รางวัลที่ 2 : เงินสดมูลค่า 30,000 บาท 1 รางวัล ทั้งหมด 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท
   รางวัลที่ 3 : เงินสดมูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล ทั้งหมด 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล รวมมูลค่า 80,000 บาท
  • 3.3.2 รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (มีเฉพาะเส้นทางที่ 1)
   รางวัลที่ 1 : สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในต่างประเทศ และเงินสดมูลค่า 50,000 บาท 1 รางวัล
   รางวัลที่ 2 : สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในต่างประเทศ และเงินสดมูลค่า 30,000 บาท 1 รางวัล
   รางวัลที่ 3 : เงินสดมูลค่า 20,000 บาท 1 รางวัล
  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคันที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาจะได้รับบัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 210 รางวัล มูลค่า 420,000 บาท
 • 3.4 การตัดสิน
  • 3.4.1 ผู้สมัครที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมต้องขับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดตามเส้นทาง ระยะทาง และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด โดยผู้สมัครที่มีผลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประหยัดที่สุด 3 อันดับแรก จะได้รับรางวัลที่ 1 ถึง 3 ตามลำดับข้างต้น โดยพิจารณาตัดสินอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เป็นตัวตัดสิน รถยนต์คันใดใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประหยัดกว่า คันนั้นเป็นผู้ชนะ
  • 3.4.2 ในกรณีที่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเท่ากัน ให้ใช้คะแนนรวมสูงสุดของผลคะแนนการขับขี่จาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ที่บริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่บริษัทฯ กำหนดเป็นผู้ออกรับรองให้ตามวิธีการวัดมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด คันใดได้คะแนนรวมสูงสุดของผลคะแนนการขับขี่จาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์”มากกว่า คันนั้นเป็นผู้ชนะ
  • 3.4.3 ในกรณีที่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเท่ากัน และ ผลคะแนนการขับขี่ ก็ยังเท่ากันอยู่อีก ให้ใช้เวลารวมในการแข่งขันเป็นตัวตัดสิน โดยเริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดโดยพนักงานของบริษัทฯ คันใดใช้เวลารวมน้อยกว่า คันนั้นเป็นผู้ชนะ
  • 3.4.4 ในกรณีที่อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเท่ากัน ผลคะแนนรวมการขับขี่เท่ากัน และเวลารวมในการแข่งขันยังเท่ากันอยู่อีก ให้ใช้วิธีจับสลากเป็นตัวตัดสิน โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ทำการจับสลากหาผู้ชนะต่อไปตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

4. วันเวลาและเส้นทาง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรางวัล รอบชิงชนะเลิศ

 • 4.1 วันเวลา และเส้นทางรอบชิงชนะเลิศ
  วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2561 (รวมวันเดินทาง) : เส้นทางในต่างประเทศ
  รายละเอียดของเวลาเริ่มกิจกรรม สถานที่เริ่มต้นเดินทางและปลายทาง เส้นทางเดินรถขาไปและกลับ จุดแวะพัก บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดและแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมทราบก่อนล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทาง ค่าที่พัก และ อาหาร ทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงรถที่ใช้ในการแข่งขันด้วย โดยผู้เข้าแข่งขัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • 4.2 ผู้เข้าร่วมและจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
  ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่หนึ่งของแต่ละเส้นทางในรอบคัดเลือก และ อันดับที่สอง ในรุ่นเกียร์อัตโนมัติของเส้นทางที่ 1 รวมทั้งสิ้น 12 ท่าน (ผู้ขับ 6 ท่าน และผู้นำทาง 6 ท่าน) จะได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งหนึ่งตามจำนวนที่จะเห็นสมควรหรือเหมาะสม โดยผู้ขับและผู้ร่วมเดินทางต้องเป็นบุคคลเดิมที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรอบแรก ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกเรียงตามอันดับรางวัลแต่อย่างใด การกำหนดจำนวนคนและคัดเลือกดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นที่ยุติ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศดังกล่าวทราบล่วงหน้าตามสมควรต่อไป
 • 4.3 รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
  รางวัลที่ 1 : เงินสดมูลค่า 200,000 บาท 3 รางวัล
  รางวัลที่ 2 : เงินสดมูลค่า 100,000 บาท 3 รางวัล
  รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล รวมมูลค่า 900,000 บาท

5. เงื่อนไข และกติกาอื่น ๆ

 • 5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติดสติกเกอร์ที่บริษัทฯ จัดหามาให้ กับรถยนต์ที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรมในตำแหน่งที่บริษัทฯ กำหนด
 • 5.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทาง จะต้องสวมใส่เสื้อที่บริษัทฯ จัดหามาให้ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
 • 5.3 ในกรณีที่กล่องหรือระบบ “อีซูซุอินไซท์” ชำรุดเสียหายหรือขัดข้อง ไม่สามารถแสดง “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่ารถยนต์คันนั้นถูกตัดสิทธิออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 5.4 เส้นทางในการทำกิจกรรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการแข่งขันเป็นผู้กำหนด
 • 5.5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้มีการถ่ายภาพบันทึกภาพได้ทั้งหมด และบริษัทฯ มีสิทธินำภาพถ่ายและวิดีโอของกิจกรรมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้
 • 5.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆ ระหว่างดำเนินกิจกรรมนี้ หากเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้นต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง หรือบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเองทั้งหมด และจะปกป้องไม่ให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ จากการนั้นด้วย และในกรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น บริษัทฯ มีสิทธิตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นออก หรือจะยกเลิกกิจกรรม หรือยกเลิกรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรหรือเหมาะสม
 • 5.7 หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดเหตุการณ์โต้เถียง ทะเลาะ หรือวิวาทกันขึ้นในระหว่างดำเนินกิจกรรม บริษัทฯ มีสิทธิตัดสิทธิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นออก หรือจะยกเลิกกิจกรรม หรือยกเลิกรางวัล หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรหรือเหมาะสม
 • 5.8 ในกรณีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาที่บริษัทฯ กำหนด ขับขี่รถยนต์ฝ่าฝืนกฎจราจร กระทำผิดกฎหมายใด ๆ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้เปรียบแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นอย่างไม่เป็นธรรม ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม ให้ถือว่าถูกตัดสิทธิออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที โดยไม่มีสิทธิได้รับรางวัลหรือเงินชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น
 • 5.9 หากบริษัทฯ พบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลกระทำผิดเงื่อนไขหรือกติกาแต่ได้รับรางวัลไปแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิเรียกรางวัลดังกล่าวคืนจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปแทน
 • 5.10 พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ บริษัทในกลุ่มอีซูซุ ผู้จำหน่ายอีซูซุ บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • 5.11 ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฎหมายกำหนด
 • 5.12 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา รายการ และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า
 • 5.13 การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ว่าเรื่องใด ให้ถือเป็นที่สุด

6. การรับสมัคร

 • 6.1 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางเว็บไซต์ www.isuzu-tis.com หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ สายด่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 0-2118-0777 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้าสมัครของแต่ละเส้นทาง
 • 6.2 ภายหลังจากได้รับแจ้งจากบริษัทฯ ว่า ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องแนบเอกสารประกอบการสมัคร มายังบริษัทฯ พร้อมกับนำรถยนต์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมาให้บริษัทฯ ตรวจสภาพในวันบรรยายสรุปการดำเนินกิจกรรมแต่ละเส้นทาง ทั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ จะกำหนดและแจ้งให้ทราบ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้สมัครทั้งหมด ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนด โดยมอบหมายอำนาจการตัดสินคัดเลือกนี้ให้แก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 6.3 เอกสารประกอบใบสมัคร
  • 6.3.1 สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและผู้ร่วมเดินทาง
  • 6.3.2 สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้สมัคร
  • 6.3.3 สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (แสดงเจ้าของและหรือผู้ครอบครองรถ)
  • 6.3.4 หนังสือให้ความยินยอม กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถเป็นนิติบุคคล พร้อมสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  • 6.3.5 หนังสือให้ความยินยอม กรณีผู้ร่วมเดินทางยังไม่บรรลุนิติภาวะ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม