ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรมอีซูซุ

“ISUZU DRIVING CLUB 2017” รวมพลคนขับดี ชวนมาแข่งขับประหยัด ครั้งประวัติศาสตร์

“Isuzu Driving Club 2017”
รายละเอียดของกิจกรรม
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดกิจกรรมขับขี่รถยนต์อย่างประหยัดน้ำมัน “อีซูซุไดร์ฟวิ่งคลับ 2017” ขอเชิญชวนลูกค้าผู้ใช้รถยนต์ อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ เข้าร่วมการแข่งขันขับประหยัดครั้งประวัติศาสตร์เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 300,000 บาท โดยมี เงื่อนไข และกติกาการสมัคร ดังต่อไปนี้
1) คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1> เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
1.2> เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง รถยนต์อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ (ในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ เป็นนิติบุคคล ผู้สมัครจะต้องได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นหนังสือจาก ผู้มีอำนาจ)
2) คุณสมบัติของรถยนต์
2.1> เป็นรถยนต์ที่มีสภาพตามมาตรฐานเดียวกันกับที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1.1] ไม่มีการปรับแต่งสภาพเครื่องยนต์
2.1.2] ขนาดของยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2.1.3] มียางอะไหล่ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2.1.4] ไม่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนของรถยนต์ หรือถอดอุปกรณ์พิเศษที่ ติดตั้งมาจากผู้ผลิต เช่น ถอดฝาท้ายกระบะออก เว้นแต่เป็นการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น หลังคาไฟเบอร์ ผ้าใบปิดกระบะท้าย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณาการดัดแปลงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ (ถ้ามี) และตัดสินว่า จะได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่ เป็นราย ๆ ไป
2.2> เป็นรถยนต์ที่เข้ารับการบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานของอีซูซุ มี “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ซึ่งขับขี่ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000 กิโลเมตร
3) วิธีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3.1> บริษัทฯ คัดเลือกผู้สมัคร 60 อันดับแรกที่มีคะแนนอีซูซุอินไซท์สูงสุดตามลำดับ เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน โดยต้องเป็นผลคะแนนการขับขี่ จาก“รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ที่บริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ออกรับรองให้ ตามวิธีการวัดมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
3.2> ในกรณีที่ผลคะแนนการขับขี่เท่ากันเกินกว่า 60 ลำดับ ให้ใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย จาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เป็นตัวตัดสิน รถยนต์คันใดใช้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประหยัดกว่า คันนั้นได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3.3> ในกรณีที่ผลคะแนนการขับขี่ และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเท่ากัน ให้ใช้ระยะทาง จาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เป็นตัวตัดสิน รถยนต์คันใดมีระยะทางมากกว่า คันนั้นได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3.4> ในกรณีที่ผลคะแนนรวมการขับขี่ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย และระยะทาง จาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” เท่ากัน ผู้ที่สมัครกับทางบริษัทฯ ก่อนจะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3.5> สำหรับผู้สมัคร 500 ท่านแรกที่มีคุณสมบัติครบ จะได้รับเสื้อยืดอีซูซุอินไซท์ มูลค่า 200 บาท ฟรี! 1 ตัว
4) เงินรางวัลสำหรับการแข่งขัน อันดับที่ 1 : 100,000 บาท อันดับที่ 2 : 50,000 บาท อันดับที่ 3 : 30,000 บาท, บัตรกำนัลอีซูซุมูลค่า 2,000 บาท สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 60 ท่าน
5) เวลาและเส้นทาง ของการแข่งขัน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 : ระยะทางโดยประมาณ 350 กม.
รายละเอียดของเส้นทาง เวลา รวมทั้ง เงื่อนไข และกติกาของการแข่งขัน บริษัทฯจะเป็นผู้กำหนด และแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันทราบก่อนล่วงหน้าตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
6) ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ เกี่ยวกับ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ กฎกติกา เงื่อนไขใดๆ ตลอดจนผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและชี้ขาด โดยเป็นดุลพินิจเด็ดขาดของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว