บริการ | การรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รถที่ได้รับสิทธิ์รับประกัน
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด รับประกันรถที่ผลิตหรือจำหน่ายโดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น
 • ระยะเวลาการรับประกันตัวรถ
  นับจากวันส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้ารายแรกโดยมีระยะเวลาการรับประกันกำหนด 3 ปี หรือระยะทางที่รถวิ่ง 100,000 กิโลเมตรแรก แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
 • ขอบเขตการรับประกัน
  บริษัทฯ จะจัดหา หรือซ่อมแซมส่วนประกอบของรถยนต์เฉพาะส่วนที่บริษัทฯ ได้ยอมรับในความบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบเท่านั้น
  เมื่อบริษัทฯ ได้ยอมรับความชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการประกอบในรายการใด บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม ปรับแต่ง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ที่ชำรุดบกพร่องนั้นให้ โดยไม่คิดราคา รวมทั้งไม่คิดค่าบริการในการเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบนั้นด้วย
 • ข้อปฏิบัติเพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกัน
  การใช้บัตรฟรีค่าแรงเพื่อตรวจเช็กตามระยะ จำกัดอยู่ภายในระยะทางหรือระยะเวลาที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน
  การนำรถยนต์เข้าตรวจเช็กตามระยะทางที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุจะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าแรงตรวจเช็กตามรายการ
ที่ระบุในบัตรฟรี 5 ครั้ง คือ การตรวจเช็กที่ระยะ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน/ 20,000 กม. หรือ 12 เดือน/ 30,000 กม. หรือ 18 เดือน/ 40,000 กม. หรือ 24 เดือน และ50,000 กม. หรือ 30 เดือน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน โดยค่าอะไหล่และนํ้ามัน และสารหล่อลื่นต่างๆ ที่ใช้เปลี่ยนเมื่อมีการตรวจเช็กตามระยะ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้จ่ายเอง
แม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาการรับประกันก็ตาม เพราะการตรวจเช็กตามระยะไม่ถือเป็นกรณีมีข้อชำรุดบกพร่องของรถยนต์ ส่วนการตรวจเช็กที่ระยะ 60,000 กม./ 70,000 กม./80,000 กม./
90,000 กม. และ 100,000 กม. นั้นลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการเองทั้งหมด
 • รายการนอกเหนือการรับประกันตัวรถ
  แบตเตอรี่ รับประกัน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต
  ยางรถยนต์ รับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต

ข้อยกเว้นการรับประกัน

 • รถยนต์ที่ไม่ได้เข้ารับบริการตรวจเช็กจากศูนย์บริการอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ เมื่อถึงกำหนดระยะบริการและบำรุงรักษารถยนต์ที่บริษัทฯได้ระบุไว้ในคู่มือดังกล่าวตลอดระยะเวลาการรับประกัน
 • ความเสียหายในกรณีมีการซ่อมรถยนต์โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่พนักงานซ่อมรถยนต์ของศูนย์บริการอีซูซุที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือ การใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ
 • ความเสียหายในกรณีมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมรถยนต์หลังจากรับมอบจากบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 • ความเสียหายในกรณีมีการไม่ใช้อะไหล่แท้ที่มีเครื่องหมายการค้าอีซูซุซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ และผู้จำหน่ายของอีซูซุ
 • ความเสียหายในกรณีมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นหรือสารเคมีที่ผิดไปจากข้อกำหนดในสมุดคู่มือการใช้และการ บำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ
 • ความเสียหายในกรณีมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์อีซูซุ
 • ความเสียหายในกรณีมีการใช้ความเร็ว หรือใช้บรรทุกนํ้าหนักเกินกว่าที่กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้
 • ความเสียหายในกรณีมีการขับรถยนต์ในสถานที่ ซึ่งโดยปกติไม่ใช้เป็นที่ขับรถยนต์
 • การเสื่อมสภาพของรถยนต์ที่เกิดจากการล่วงไปของเวลา ซึ่งโดยปกติไม่ถือว่าเป็นการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุ หรือฝีมือการประกอบ เช่น รถที่จอดทิ้งไว้เป็นระยะ เวลานานโดยขาดการบำรุงรักษา เป็นต้น
 • ความเสียหายของส่วนประกอบของชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์รถยนต์ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งาน และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายในการ เปลี่ยนหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิง ลูกปืน หลอดไฟ ฟิวส์ แปรงถ่านของมอเตอร์สตาร์ต และออลเตอร์เนเตอร์ ไส้กรองต่างๆ ผ้าเบรก แผ่นคลัตช์ ชิ้นส่วนประกอบที่ทำด้วยยางหรือสารสังเคราะห์ เช่น ปะเก็น (ยกเว้นปะเก็นฝาสูบ) ใบปัดน้ำฝน ท่อยาง สายพานต่างๆ และบุ๊ชต่างๆ น้ำยาหม้อน้ำ สารหล่อลื่น การปรับตั้งศูนย์ล้อ และการถ่วงล้อ เป็นต้น
 • ความเสียหายของส่วนประกอบที่เป็นกระจก เช่น กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่าง เป็นต้น
 • เสียงดัง การสั่นสะเทือนตามปกติ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพ และสมรรถนะของรถยนต์
 • ตราประทับ (หมายเลขเครื่องยนต์ และ/หรือ หมายเลขตัวถัง) ซึ่งได้ประทับไว้ก่อนส่งมอบรถยนต์ถูกทำลาย หรือโยกย้ายไป
 • ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ ในกรณีมีอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรม
 • ความเสียหายซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ ควัน สารเคมี มูลนก เกลือ น้ำยางต้นไม้ ฯลฯ
 • รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขกิโลเมตรบนหน้าปัดของมิเตอร์ระยะทาง สายมิเตอร์ความเร็วถูกถอดออก หรือขาด
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเสียเวลา ค่าลากจูง รวมทั้งค่าเสียหายเนื่องจากขาดความสะดวก หรือธุรกิจเสียหาย

บททั่วไป

 • หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน และข้อยกเว้นการรับประกัน โปรดติดต่อบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์อีซูซุได้ทุกแห่ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันให้ใหม่